TRUNG TÂM GIỚI THIỆU SÁCH PHÁP LUẬT - CHÍNH TRỊ - Add: 146 BÀU cÁT 1. P12. TÂN BÌNH. TP,HCM - Tell: 08.39492100 - 08.6650.6450 - fax: 08.54088402

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐÒAN TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Giá: 325.000đKhổ 19x27cm
Số Trang 556


NXB: LĐ


                                       MỤC LỤC
PHẦN THỨ NHẤT:  MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG                                                                                                                                            11
A. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG THÁCH THỨC ĐẶT RA VỚI TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN                                                                                                13
B. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 20
C. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT                                                                                               24
D. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ, c¸c cÊp chÝnh quyÒn, c¸c cÊp ñy ®¶ng                                             30
E. QUYỀN CÔNG ĐOÀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG                                                         49
G. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN                                                                                                                             52
PHẦN THỨ HAI:  NHỮNG VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH  VỀ LAO ĐỘNG NĂM 2010-2011          55
    XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG                                             57
NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2010/NĐ-CP NGÀY 06-5-2010  CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG                                                   57
    TIỀN LƯƠNG - PHỤ CẤP - TRỢ CẤP                                                                               103
NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2011/NĐ-CP NGÀY 04-4-2011  CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG                                                                                                                      103
THÔNG TƯ SỐ 12/2011/TT-BLĐTBXH NGÀY 26-4-2011  CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU                               107
THÔNG TƯ SỐ 27/2010/TT-BLĐTBXH NGÀY 14-9-2010  CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ TIỀN THƯỞNG TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU                                                                                                                                       112
NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2010/NĐ-CP NGÀY 29-10-2010  CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở CÔNG TY, DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC CỦA VIỆT NAM CÓ THUÊ MƯỚN LAO ĐỘNG                                                                                                                            134
NGHỊ ĐỊNH 107/2010/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, CƠ QUAN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC QUỐC TẾ VÀ CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM                                                                                                                                       143
THÔNG TƯ SỐ 36/2010/TT-BLĐTBXH NGÀY 18-11-2010  CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG  LÀM VIỆC Ở CÔNG TY, DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC CỦA VIỆT NAM CÓ THUÊ MƯỚN LAO ĐỘNG                                                                                                                                     151
THÔNG TƯ SỐ 02/2011/TT-BLĐTBXH NGÀY 20-01-2011  CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUY ĐỊNH MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG VÀ THU NHẬP THÁNG  ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI                                                                                                               162
    BẢO HIỂM XÃ HỘI                                                                                                            166
QUYẾT ĐỊNH SỐ 335/QĐ-BHXH NGÀY 10-02-2010  CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM  VỀ MỨC XỬ LÝ VI PHẠM ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI                                            166
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC  NGÀY 28-12-2010 CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH  VÀ XÃ HỘI VÀ BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHI TRẢ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT TỪ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI VỪA CÓ THỜI GIAN THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VỪA CÓ THỜI GIAN THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN                                                                                 167
THÔNG TƯ SỐ 26/2010/TT-BLĐTBXH NGÀY 13-9-2010  CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 24/2007/TT-BLĐTBXH NGÀY 09-11-2007  VỀ HƯỚNG DẪN TÍNH THỜI GIAN ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 107/2007/QĐ-TTG NGÀY 13-7-2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ                                                                172
THÔNG TƯ SỐ 32/2010/TT-BLĐTBXH NGÀY 25-10-2010  CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2008/NĐ-CP NGÀY 12-12-2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP                                                                     175
    AN TOÀN LAO ĐỘNG - VỆ SINH LAO ĐỘNG                                                                240
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT  NGÀY 10-01-2011 CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH  VÀ XÃ HỘI VÀ BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CƠ SỞ LAO ĐỘNG                                                 240
THÔNG TƯ SỐ 22/2010/TT-BXD NGÀY 03-12-2010  CỦA BỘ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH                                               276

PHẦN THỨ BA:  NHỮNG VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH  VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2010-2011                                                                                                                        288
    NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC                     290
LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2008  (HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01-01-2010)      290
LUẬT VIÊN CHỨC NĂM 2010 (HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01-01-2012)                         323
    TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC                                                  351
NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2010/NĐ-CP NGÀY 15–03-2010  CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG  VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC                                                                                    351
NGHỊ ĐỊNH SỐ 93/2010/NĐ-CP NGÀY 31-08-2010 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2010/NĐ-CP NGÀY  15-3-2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC                                                                                     380
THÔNG TƯ SỐ 13/2010/TT-BNV NGÀY 30-12-2010 CỦA BỘ NỘI VỤ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VỀ TUYỂN DỤNG VÀ NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2010/NĐ-CP NGÀY  15-3-2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC                                                                                                                                                382
    XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC                                                                         404
NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2011/NĐ-CP NGÀY 17-05-2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC                                                                                                          404

PHẦN THỨ TƯ:  MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH CỦA  TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM  VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN                                                        420
    CÔNG TÁC NỮ CÔNG                                                                                                        422
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM KHOÁ X VỀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NỮ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC                                       422
    CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG                                                                                             429
HƯỚNG DẪN SỐ 649/HD-TLĐ NGÀY 29-4-2011  CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM  VỀ QUY CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN                                                429
    TIỀN LƯƠNG VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN                                                   448
QUYẾT ĐỊNH SỐ 525 /QĐ-TLĐ NGÀY 25-4-2011  CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM  BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC              448
VĂN BẢN SỐ 2031/TLĐ NGÀY 24-11-2010  CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC                                               455
QUYẾT ĐỊNH SỐ 286-QĐ/TW NGÀY 8-02-2010  CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC                                      458
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1445/QĐ-TLĐ NGÀY 25-10-2010 CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM  BAN HÀNH QUY CHẾ BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, ĐIỀU ĐỘNG, KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN                                                                                          468
    CÔNG TÁC TƯ VẤN PHÁP LUẬT                                                                                     484
NGHỊ QUYẾT SỐ 04/NQ-ĐCT NGÀY 27-12-2010  CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM  VỀ “ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG TÌNH HÌNH MỚI”                                                           484
    CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN                                                                             492
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1468/QĐ-TLĐ NGÀY 02-11-2010  CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM  BAN HÀNH MỤC LỤC THU, CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN           492
    NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN                                               497
VĂN BẢN SỐ 1538/TLĐ NGÀY 11-9-2010  CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM  “XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔ TỰ QUẢN TẠI KHU NHÀ TRỌ CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG”           497
VĂN BẢN SỐ 835/TLĐ NGÀY 31-05-2010  CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM  ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 20-NQ/TW 501
VĂN BẢN SỐ 363/CTR-TLĐ NGÀY 15-3-2011  CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM  BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                504
VĂN BẢN SỐ 187/HD-TLĐ NGÀY 16-02 -2011  CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM  HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ                                                                                                  513

Sách Cùng Loại

 
Support : Trang Chủ | Liên Hệ | Mua Hàng
Copyright © 2011. SACH PHAP LUAT CHINH TRI - All Rights Reserved
ĐT: (+84)8.39492100 - 66506450 - fax:08.54088402
Thiết Kế: Võ Kỳ Hải |
Địa Chỉ: 146 Bàu Cát 1.P12.Tân Bình.TP,HCM