TRUNG TÂM GIỚI THIỆU SÁCH PHÁP LUẬT - CHÍNH TRỊ - Add: 146 BÀU cÁT 1. P12. TÂN BÌNH. TP,HCM - Tell: 08.39492100 - 08.6650.6450 - fax: 08.54088402

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA,GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG

VND 0.000
XEM CHI TIẾT
MỤC LỤC
            Lời giới thiệu     ...................................................................................................... 5
Phần Thứ nhất
                                    CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ CÔNG TÁC
                                    KIỂM TRA .GIÁM SÁT ,KỶ LUẬT ĐẢNG.............................. 7
            Chương 1
             Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin ,tư tưởng Hồ Chí Minh và
             quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kiểm tra ,giám sát
             và kỷ luật đảng                                                                                                       9
            Chương 2
           
              Một số khái niệm ,đặc điểm ,yêu cầu của công tác kiểm tra ,giám sát ,
              kỷ luật đảng    .................................................................................................... 43
           
            Chương 3
              Vị trí ,vai trò ,mục đích ,ý nghĩa ,tác dụng ,mục tiêu ,quan điểm ,
               nhiệm vụ ,sự cần thiết ,các nhân tố ảnh hưởng và yêu cầu đổi mới
               công tác kiểm tra ,giám sát ,kỷ luật đảng............................................................. 99
            Chương 4
              Chủ thể ,đối tượng ,nội dung ,phạm vi ,nhiệm vụ ,nguyên tắc ,
              hình thức ,phương pháp ,thẩm quyền ,chất lượng và hiệu quả công tác
              kiểm tra , giám sát ,kỷ luật đảng ....................................................................... 138
Phần thứ hai
                                    CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC
                                    KIỂM TRA ,GIÁM SÁT ,KỶ LUẬT ĐẢNG.......................... 189
            Chương 5
              Dựa vào tổ chức đảng để tiến hành công tác kiểm tra ,giám sát ,
              kỷ luật đảng    .................................................................................................. 191
           
            Chương 6
              Phát huy tinh thần tự giác của tổ chức đảng và đảng viên trong công tác
              kiểm tra ,giám sát ,kỷ luật đảng ........................................................................ 208
            Chương 7
              Phát huy trách nhiệm của quần chúng trong công tác kiểm tra ,
              giám sát ,kỷ luật đảng ....................................................................................... 228
            Chương 8
              Công tác thẩm tra ,xác minh trong công tác kiểm tra ,giám sát
              và thi hành kỷ luật của đảng............................................................................... 245
            Chương 9
              Kết hợp và phối hợp trong thực hiện công tác kiểm tra ,giám sát
              và thi hành kỷ luật của đảng............................................................................... 266
Phần thứ ba
                                    MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA ,GIÁM SÁT
                                    VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG.......................................... 285
Phần thứ tư
                                    MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA ,
                                    GIÁM SÁT ,KỶ LUẬT ĐẢNG................................................ 327

Sách Cùng Loại

 
Support : Trang Chủ | Liên Hệ | Mua Hàng
Copyright © 2011. SACH PHAP LUAT CHINH TRI - All Rights Reserved
ĐT: (+84)8.39492100 - 66506450 - fax:08.54088402
Thiết Kế: Võ Kỳ Hải |
Địa Chỉ: 146 Bàu Cát 1.P12.Tân Bình.TP,HCM